Hur blir man beroende?

Definitioner & Mekanismer

Hur blir man beroende?

Definitioner & Mekanismer

by BpAdmin

Definitioner och Mekanismer

I Sverige använder vi idag en definition av överkonsumtion av alkohol/droger som sträcker från riskbruk till beroende. 

Fysiska och psykiska besvär varierar stort utifrån hur långt en persons alkohol/drogproblematik har utvecklats.

Om man blir så bunden till att använda en drog (t ex alkohol), att man fortsätter användningen, trots att detta har negativa följder både kroppsligt, mentalt, existentiellt och socialt, har man blivit beroende av drogen. Det har ingen avgörande betydelse vilken mängd man använder.

Detta förlopp kan ske smygande, under relativt lång tid (t ex med alkohol), eller inom en mer begränsad tidsperiod (t ex med kokain).

I det följande läggs huvudvikten vid alkoholberoende, eftersom det är det mest omfattande drogproblemet i vårt land (liksom i den övriga västvärlden). Beskrivningen av mekanismerna och förloppen har dock i huvudsak giltighet även för andra droger. Till gruppen droger måste man också inkludera vissa av läkare legalt förskrivna medel (t ex Bensodiazepiner) som kan skapa  en minst lika svår beroendesituation som någon av de icke-legala drogerna, t ex heroin.

När det gäller alkoholberoende vet man, att det finns en stark ärftlig faktor. Den som har alkoholberoende i släkten löper större risk att själv utveckla ett beroende än den som inte har ett sådant ärftligt anlag.

Top