Öronakupunktur

Teknik

Öronakupunktur

Teknik

by BpAdmin

Teknik och förmodade mekanismer

Vid denna form av öronakupunktur sätts fem nålar i varje öra på exakt fastställda platser i öronmusslans inre del. Lokaliseringen av punkterna sker enligt den metod som utvecklats av dr Michael Smith och här tillämpas därför samma behandlingsprotokoll som i övriga länder som använder NADA-akupunkturen. De valda akupunkturpunkterna har fastställts med utgångspunkt i de effekter man har kunnat se på patienterna, och man har prövat sig fram under flera år på den mycket stora patientgrupp som man har på Bronx-kliniken. Sedan starten har man genomfört cirka 500 000 behandlingar.

Nålarna får sitta i under cirka 40 minuter, och enligt de normer som tillämpas ger man behandlingen inledningsvis varje dag under tio dagar. Vid behov kan behandlingen fortsättas med något glesare frekvens, t ex två eller tre gånger i veckan.

Kinesisk syn på akupunktureffekten

Den intuitiva, kinesiska, synen på akupunkturens mekanism utgår från uppfattningen, att kroppen har ett eget, inbyggt system för att skapa och vidmakthålla balans mellan kroppens olika funktioner. När allt är i balans, är man frisk, uppstår obalans på något håll blir man sjuk, och behandlingen inriktas på att återställa balansen. Detta kan ske på olika sätt – med hjälp av olika läkeörter (som oftast finns endast i Kina), genom Qi Gong, genom tryck och massage eller genom akupunktur.

Man ger då t ex öronakupunkturen på vissa speciella punkter som enligt detta synsätt har förbindelse med sådana funktioner som har inflytande på ett beroendetillstånd. Det är därvid fråga om en samverkan mellan olika system, som enligt traditionell kinesisk medicin betecknas med symboliska namn som ”levern”, ”njuren” och som inte får reduceras till de enskilda organ som i västerländsk medicin har liknande namn.

Akupunkturens effekter vill en del tolka som huvudsakligen inbillning, placebo, men man kan då notera, att det går att med god, mätbar verkan ge djur akupunktur, och i sådana fall kan man rimligtvis inte tala om ”inbillning”. Det går också att påverka växter i deras utveckling genom akupunktur i örtstammen.

Den som vill betrakta mekanismen från en västerländsk medicinsk utgångspunkt kan notera följande basfakta:

  • vagusnerven, som med en flik går ut i öronmusslans botten, påverkas och ger i sin tur effekter på de viktiga inre organ som innerveras av den
  • den retning som åstadkommes, ger ökade halter av endorfiner, kroppens egna morfiner
  • akupunkturen ger också högre halter av transmittorsubstanserna serotonin och noradrenalin
  • akupunkturen påverkar hypofysens styrande hormon ACTH som i sin tur stimulerar hormonbildningen i binjurarna

Vetenskapligt har effekterna på drogberoende studerats bl a av Bullock m. fl., och under hösten 1996 inleddes ett stort vetenskapligt forskningsprojekt i USA, med specialister från sex universitet inblandade. Syftet är att vetenskapligt undersöka vilka effekter som går att belägga vid behandling av kokainberoende personer i jämförelse med placebobehandling. En till omfattningen mer begränsad undersökning av effekterna på kokainberoende har genomförts och publicerats under 2000, och den redovisar samma positiva resultat som Bullocks undersökning i USA.

Under 1996 genomfördes en undersökning av av Michael Gurevich vid North Shore University Hospital at Glen Cove i New York som på nytt bekräftade det positiva resultat som Bullock kommit fram till i sina undersökningar. Undersökningen är publicerad i Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 13, No. 2, sid. 165 – 171.

Vid sidan av öronakupunkturen har kroppsakupunktur använts i ett par vetenskapliga försök med avgiftning av alkoholister. I ett försök i Frankrike har två läkare fått påtagligt positiva resultat i fråga om alkoholens nedbrytning. I jämförelse med akupunktur på placebo-punkter fick försökspersonerna en snabbare nedbrytning av alkoholen efter intag, vilket kunde mätas i nivåerna på blodalkoholen och genom att ökad mängd försvann genom utandningsluften och via huden. Leverns funktion i alkoholnedbrytningen minskade, vilket självfallet minskade risken för bestående skador på detta organ.

Top