Öronakupunktur

NADA

NADA är namnet på den förening som svarar för tekniken med öronakupunktur vid behandlingen av drogberoende.  NADA svarar för utbildning i tekniken och för kvalitetskontroll av verksamheten.

 

NADA finns över hela världen, i vårt land har vi NADA/Sverige, som har regelbundna kontakter med NADA i andra länder.

Sedan 1974 har öronakupunktur använts som ett hjälpmedel vid behandling av beroendetillstånd. En läkare vid missbruksenheten på Lincoln Hospital i South Bronx i New York, Michael Smith, började det året använda metoden, som hade skildrats av en neurokirurg, Hsiang Lai Wen, i Hongkong. Man prövade den först på patienter som var beroende av heroin, men efterhand har patienter med andra beroendetillstånd (psykofarmaka, alkohol, andra droger) fått samma behandling. Akupunkturen lugnar patienterna och minskar deras drogsug, vilket gör att den kan fungera som avgiftningsmetod. Metoden kan inte sägas vara en behandling av drogberoende, utan endast ett utomordentligt gott hjälpmedel vid behandlingen av sådant beroende.


Metoden har nu spritts över hela USA (den finns på cirka 200 institutioner) och till andra länder: England, Tyskland, Ungern, Italien, Ryssland och Sverige m fl. För att garantera, att alla utövare av tekniken håller en jämn kvalitetsstandard har dr Smith bildat NADA (National Acupuncture Detoxification Association), som har fastlagt vilka normer som skall gälla, och i de länder som använder tekniken har bildats nationella organisationer, som i varje enskilt land svarar för att man i sin interna utbildning och i den praktiska användningen tillämpar samma behandlingsprotokoll.


I Sverige har vi därför den ideella föreningen NADA/Sverige.
De som har gått igenom NADA-utbildningen har möjlighet att bli medlemmar i föreningen och kommer då att få inbjudningar till konferenser och kurser som vi anordnar och också få del av det nyhetsbrev som sänds ut flera gånger om året. NADA/Sverige är också förbindelsepunkt för de internationella kontakterna med andra NADA-föreningar. I övriga Norden används tekniken både i Norge, Danmark och Finland och särskilt den danska verksamheten har på kort tid genomgått en kraftig utveckling. Man har där en egen hemsida, som ger mycket intressant information.

 

Europeiska konferenser äger rum regelbundet på olika platser i Europa. En av de mest livaktiga föreningarna är tyska NADA, som har en mycket informativ hemsida. Tyska NADA häromåret in tre företrädare för NADA/Sverige att på en stor drogkonferens svara för den del som ägnades öronakupunktur vid drogbehandling.


Det var Sven Wahlström som för sexton år sedan sedan på uppdrag av Michael Smith anordnade den första europeiska NADA-konferensen (i Stockholm), och i Winchester där en konferens ägde rum, beslöts på förslag av Sven Wahlström att den europeiska konferensen 2002 skulle bli en gemensam satsning av danska och svenska NADA. Konferensen ägde rum i Köpenhamn och blev en stor framgång med över 170 deltagare. Konferensreferat gavs i ett nummer av NADA-Nytt.

Sedan föreningen NADA/Sverige bildades har vi vid flera tillfällen haft konferenser med deltagare från hela landet och deras huvudsyfte har varit att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och att redovisa planerade eller pågående forskningsprojekt. Vi har försökt att begränsa omfattningen av de mer formella styrelsemötena i NADA och koncentrera oss på erfarenhetsutbyte, ofta med spännande personer från andra länder.


För de internationella kontakterna mellan NADA-utövare har startats ett nyhetsbrev, som tar upp allt som sker över hela världen när det gäller öronakupunktur mot drogmissbruk. Detta nyhetsbrev (Guidepoints), som man kan prenumerera på, finns även i en elektronisk upplaga, men med huvudsakligt innehåll i form av möjlighet till prenumerationsanmälan och beställning av tidigare nummer.


I november 2010 meddelade man från USA att kliniken i New York (Lincoln Recovery Center), där tekniken har utvecklats, från och med början av 2011 kommer att stängas. Michael Smith kommer att fortsätta med sitt NADA-arbete, men det är ännu oklart i vilken form och inom vilken yttre ram han kommer att arbeta, när nu kliniken stängs.

—————————
Länk hemsida Danmark: nada-danmark.dk
Länk hemsida Tyskland: nada-akupunktur.de
Länk elektronisk upplaga: acudetox.com

 

Öronakupunkturen som avgiftningsmetod presenterades första gången i vårt land år 1989 i samband med ett seminarium som SCAA anordnade på Karolinska sjukhuset med professor Ulf Rydberg som värd. Sedan dess har totalt drygt 3000 personer utbildats i tekniken, och det har då varit sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, alkoholterapeuter, behandlingsassistenter, socialarbetare, frivårdspersonal, personalfunktionärer i företag och vårdare på fängelser.

 

De som har gått igenom utbildningen har fått ett särskilt intyg om detta, och utformningen av detta intyg är gemensam för alla de länder i Europa som använder tekniken. Det innebär också, att kvalifikationskraven är desamma i alla dessa länder.

 

Ett speciellt område som utvecklats under de senaste åren är Kriminalvården, där enligt amerikansk förebild personal på kriminalvårdsanstalter fått utbildning för att kunna ha tekniken som hjälpmedel vid behandlingen av drogberoende interner.

 

På en av anstalterna (Färingsö) genomfördes som första forskningsinsats en pilotundersökning för att utvärdera tekniken och ytterligare utveckla dess användningsområde. Detta försök leddes av dr Carl Gyllenhammar som då var verksam på AB-mottagningen vid Danderyds sjukhus. Tekniken har också använts på anstalterna Östragård och Saltvik. Denna pilotundersökning blev också utgångspunkten för de metodiska försök som senare startades på ett par olika ställen.

Under hösten 1996 satte man igång ett forskningsprojekt på Färingsö och Saltvik för att i strikta vetenskapliga former undersöka effekterna av öronakupunkturen, och detta projekt, som leddes av psykologen Anne Berman, avslutades under våren 1999, och den färdiga rapporten överlämnades till beställaren, Kriminalvårdsstyrelsen.

 

De positiva resultaten av forskningsprojektet på Färingsö och Saltvik har lett till att Kriminalvårdsstyrelsen har givit klartecken för användning av öronakupunkturen på alla kriminalvårdsanstalter i Sverige.

 

I övrigt används metoden på ett antal behandlingshem (t ex Jälla, Korpberget, Rockesholm), på ett par sjukhus (Magnus Huss-kliniken i Stockholm, Psykiatriska kliniken i Helsingborg, Akademiska sjukhuset i Uppsala, Ludvika lasarett, Vrinnevisjukhuset, Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg), på öppenvårdsverksamheten vid Gävle behandlingscenter och på en hel rad andra öppenvårdsbehandlingar.

Vid denna form av öronakupunktur sätts fem nålar i varje öra på exakt fastställda platser i öronmusslans inre del. Lokaliseringen av punkterna sker enligt den metod som utvecklats av dr Michael Smith och här tillämpas därför samma behandlingsprotokoll som i övriga länder som använder NADA-akupunkturen. De valda akupunkturpunkterna har fastställts med utgångspunkt i de effekter man har kunnat se på patienterna, och man har prövat sig fram under flera år på den mycket stora patientgrupp som man har på Bronx-kliniken. Sedan starten har man genomfört cirka 500 000 behandlingar.

Nålarna får sitta i under cirka 40 minuter, och enligt de normer som tillämpas ger man behandlingen inledningsvis varje dag under tio dagar. Vid behov kan behandlingen fortsättas med något glesare frekvens, t ex två eller tre gånger i veckan.

 

Kinesisk syn på akupunktureffekten

Den intuitiva, kinesiska, synen på akupunkturens mekanism utgår från uppfattningen, att kroppen har ett eget, inbyggt system för att skapa och vidmakthålla balans mellan kroppens olika funktioner. När allt är i balans, är man frisk, uppstår obalans på något håll blir man sjuk, och behandlingen inriktas på att återställa balansen. Detta kan ske på olika sätt – med hjälp av olika läkeörter (som oftast finns endast i Kina), genom Qi Gong, genom tryck och massage eller genom akupunktur.

 

Man ger då t ex öronakupunkturen på vissa speciella punkter som enligt detta synsätt har förbindelse med sådana funktioner som har inflytande på ett beroendetillstånd. Det är därvid fråga om en samverkan mellan olika system, som enligt traditionell kinesisk medicin betecknas med symboliska namn som ”levern”, ”njuren” och som inte får reduceras till de enskilda organ som i västerländsk medicin har liknande namn.

Akupunkturens effekter vill en del tolka som huvudsakligen inbillning, placebo, men man kan då notera, att det går att med god, mätbar verkan ge djur akupunktur, och i sådana fall kan man rimligtvis inte tala om ”inbillning”. Det går också att påverka växter i deras utveckling genom akupunktur i örtstammen.

 

Den som vill betrakta mekanismen från en västerländsk medicinsk utgångspunkt kan notera följande basfakta:

* vagusnerven, som med en flik går ut i öronmusslans botten, påverkas och ger i sin tur effekter på de viktiga inre organ som innerveras av den
* den retning som åstadkommes, ger ökade halter av endorfiner, kroppens egna morfiner
* akupunkturen ger också högre halter av transmittorsubstanserna serotonin och noradrenalin
* akupunkturen påverkar hypofysens styrande hormon ACTH som i sin tur stimulerar hormonbildningen i binjurarna

 

Vetenskapligt har effekterna på drogberoende studerats bl a av Bullock m. fl., och under hösten 1996 inleddes ett stort vetenskapligt forskningsprojekt i USA, med specialister från sex universitet inblandade. Syftet är att vetenskapligt undersöka vilka effekter som går att belägga vid behandling av kokainberoende personer i jämförelse med placebobehandling. En till omfattningen mer begränsad undersökning av effekterna på kokainberoende har genomförts och publicerats under 2000, och den redovisar samma positiva resultat som Bullocks undersökning i USA.

 

Under 1996 genomfördes en undersökning av av Michael Gurevich vid North Shore University Hospital at Glen Cove i New York som på nytt bekräftade det positiva resultat som Bullock kommit fram till i sina undersökningar. Undersökningen är publicerad i Journal of Substance Abuse Treatment, Vol. 13, No. 2, sid. 165 – 171.

Vid sidan av öronakupunkturen har kroppsakupunktur använts i ett par vetenskapliga försök med avgiftning av alkoholister. I ett försök i Frankrike har två läkare fått påtagligt positiva resultat i fråga om alkoholens nedbrytning. I jämförelse med akupunktur på placebo-punkter fick försökspersonerna en snabbare nedbrytning av alkoholen efter intag, vilket kunde mätas i nivåerna på blodalkoholen och genom att ökad mängd försvann genom utandningsluften och via huden. Leverns funktion i alkoholnedbrytningen minskade, vilket självfallet minskade risken för bestående skador på detta organ.

Utbildningen sker enligt de normer och med det innehåll som fastslagits av dr Michael Smith. Längden på varje kurs kan växla, beroende på storleken på den elevgrupp det gäller och också med viss hänsyn till elevgruppens yrkesbakgrund. I allmänhet omfattar grundkursen två dagar + en uppföljningsdag efter några veckor, men i vissa fall begränsas den till tre dagar i följd. Det som tar den längsta tiden är den praktiska träningen i själva handlaget att exakt hitta de rätta punkterna och att öva in nåltekniken.


Kurserna äger rum både i Stockholm och på andra platser i Sverige, ibland är de specialinriktade på vissa personalgrupper som arbetar på kliniker, sjukhus och behandlingshem för missbrukare men oftast är de öppna för alla som vill lära sig tekniken, oavsett vilken arbetsplats de är knutna till. Inom socialtjänsten har man dragit fördel av den bieffekt som behandlingen ger – lugn och avslappning – och använder den därför som hjälp vid stödsamtal (som förs utan att något drogmissbruk är för handen).

NADA ÖRONAKUPUNKTURKURS – 2024-05-25

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom vård/behandling med människor som lider av stressymptom, smärta, sömnstörning, ångest eller beroendeproblematik.

 

Öronakupunktur är ett arbetssätt som används som ett komplement inom vården.

 

Två-dagars grundkurs leder till ett NADA-certifikat. Du kommer att behärska öronakupunktur enligt NADA efter dessa två dagar.

 

I kursen ingår kursmaterial. Samtliga deltagare erhåller medlemskap i NADA-föreningen.

 

Kursledare är doktor Elisabeth Sundqvist, specialist allmän psykiatri och beroendesjukdomar, leg. Psykoterapeut, auktoriserad NADA-instruktör i öronakupunktur och utbildad inom traditionell kinesisk medicin.

 

Tid: Lördagen den 25 maj kl 09.30-16.30, dag två bestäms tillsammans med kursdeltagarna.

Plats. ASPRO, Artillerigatan 28. T-bana: Östermalmstorg.

Pris: 5.500 kr + moms.

Betalning till SCAA- Svenska Rådet för Alkohol- och beroendefrågor, BG 874-8584.

Anmälan görs via mail till info@scaa.se 
Ladda ner inbjudan här.

Styrelsen i NADA/Sverige

Ordförande: Elisabeth Sundqvist
E-post: doc.sundqvist@gmail.com

Kontaktvägar för NADA/Sverige
NADA/Sverige kan nås via: info@nada-sverige.se

Mobil: 070-389 47 77 (samgrupperat med SCAA)
Brev: NADA/Sverige c/o SCAA, Box 2032, 131 02 Nacka


NADA-sidor på nätet: Det finns en rad hemsidor på nätet, där NADA-akupunkturen behandlas. Här är ett litet urval:

Den amerikanska sidan (där det hela började): https://www.acudetox.com
Den danska sidan: https://www.nada-danmark.dk
Den norska sidan: https://www.nada-norge.no
Den tyska sidan: https://www.nada-akupunktur.de
På flera av dessa hemsidor finns också en rad länkar till andra som har samma ämnesinriktning.